WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:261 回復:2 發表於 2019-11-10 00:02:51
本主題由 212love 於 2019-11-11 09:03 解除高亮
累計簽到︰1839 天
連續簽到︰4 天
發表於 2019-11-8 15:19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

造人計劃/让我们怀孕吧 Making.Babies, 2018.[MKV / 6.06G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2018
資源: BT资源
1.jpg % k0 m5 P/ x+ ]% K" x7 c
" w/ P2 A8 U8 {( @9 q9 D2 r3 ?
◎译名造人计划/让我们怀孕吧0 B; k- ?; P' B; M1 B
◎片名制作婴儿7 Q2 n. l9 E* N; {- O
◎年代2018) ^+ q$ G! b0 R7 }( f: ~+ F
◎产地美国  ^: v! d# ]7 Q" M" v" c* L: _' R  ?: q
◎类别喜剧
9 q- O: D" h& o& o& ~◎语言英语
- ?/ A1 C! [! v: n, r# V◎上映日期2018-02-02(圣芭芭拉电影节)/ 2019 -03-29(美国)% g; G$ `' D2 \; @7 U, s
◎来自318位用户的IMDb评分5.3 / 10, k8 y$ ^$ C* }' k( q  }! ~% K. b5 |
◎IMDb链接http://www.imdb.com/title/tt6644632
. r3 G" I" U' q- Q3 S◎来自138位用户的豆瓣评分5.3 / 10
4 I2 B* O6 z0 o# x5 v% k- \◎豆瓣链接https:// movie。 douban.com/subject/30465775/
# p4 z  C+ B6 r◎片长86分钟
$ _. ]0 ?' g% W; ~: `3 d- |◎导演乔什·胡伯. w! h  S0 o& V8 r/ _' M
◎编剧乔什·胡伯◎主演伊丽莎·库伯Eliza Coupe
7 G% B8 U* _7 ~( r+ x( [. g# b   史蒂夫·豪威史蒂夫·豪
! J9 a% K" L3 n& F. a* w- `% ?6 k  K   尼小艾德·博格里·埃德·贝格利(
: e. r2 w1 z% M0 @   George Bog )格伦妮·海德利·格伦(Glenne Headly)
: F5 t/ Y$ x- b( V! {( q) O9 Q   鲍勃·斯蒂芬森(Bob Stephenson)& e4 ~- j  \% _4 j; P
   伊丽莎白·罗德里格斯(Elizabeth Rodriguez)! c% j5 U5 h" E$ D4 k4 h
   珍妮弗·拉弗勒(Jennifer Lafleur1 h% l, a) x2 w" s
   乔恩·戴利)乔恩·达利(
0 d. M  W( T( I3 h8 Q- e   Sarah Mahmoodi)
  }0 ^0 G5 `) Q0 [   莱尔德·曼辛托斯·莱尔德Macintosh  p1 B& S9 _0 q! Q6 {' ~' x
   海蒂·加德纳·海蒂·加德纳·9 x" \, j; h1 L, d" m" n5 ?
   埃里卡·克罗伊茨- g/ ?* ]) z- F
   Ambrit Millhouse2 }6 B) \7 \& J7 s5 B8 J
   贾斯汀·斯特里特Juston Street& ?) r' }; Y4 {4 [# E2 J
   朱莉安娜·甘米兹朱莉安娜& g9 G* B8 ^; G. f1 d/ Q, T& e
   ·加米兹·罗伯特·阿尔茨·罗伯特·阿兹科迪·: z# \8 e/ x8 R3 r, X$ I
   肯尼迪·科迪肯尼迪·" K7 u  l5 r/ ?; ~% s
   阿什利·威廉姆斯(Kennedy Ashley Williams)
9 h) }# T8 M& M& Y' A% g: V+ d0 }! l3 V! v

% s! @9 f6 E/ N# R+ \4 E, K  f7 w. a: P◎标签喜剧| 美国| 家庭| 2018 | 助孕| 美国电影| 爆米花片| 史蒂夫·豪威
& l8 C1 ^7 v4 |! L
8 f( z! l; R+ k: x◎ 简介凯蒂·凯利
1 }' `) ^3 S% f! S  R7 z5 c. Z5 `( ]; v8 O
 和约翰·凯利准备安定下来生个孩子,可他们用尽了一切方法却始终无法如愿,以实现这个美好的愿望,他们无所不用其极,却任然对抗着不孕不育的痛苦,他们的婚姻也随之承受着终极考验,他们能如愿吗?. O, y7 a- D6 P% x
视频0 |; [8 ~0 q7 `: W
ID:1% Y( t0 B: Q2 g
格式:AVC
( R! W* X9 u0 Q3 h格式/信息:高级视频编解码器
; x% ]8 j$ ?- p格式配置文件:High @ L48 Q5 C9 @( m/ _. e1 ^' K) O! T
格式设置:CABAC / 4参考帧0 ]& R6 T# o! h) K4 t
格式设置,CABAC:是% x* i0 N8 Y. q; _
格式设置,参考帧:4帧2 U0 ]7 O8 i" a. w$ W! ?
编解码器ID:V_MPEG4 / ISO / AVC0 R6 P( o) p8 k: D5 c
持续时间:1小时26分钟
2 M. D3 e# t7 l+ H1 w比特率模式:恒定& O  B/ i; |, i& H% @  f$ G7 K
比特率:9396 kb / s9 {5 P$ h( ?" @  O. B
标称比特率:10000 kb / s
% Y! Z, b; d, S: `1 R宽度:1920像素9 S( A4 [) T0 a
高度:1040像素0 A# x7 x/ o: X: K% B, e" \. n
显示宽高比:1.85:1
; ^. |% J9 E, X6 f' V7 Z$ Q7 B' q帧频模式:恒定* O8 M, t) C4 X8 [+ C
帧频:23.976(24000/1001)FPS
2 s4 t5 i4 Y0 p0 X, d" e色彩空间:YUV4 m( M0 v- s+ d
色度二次采样:4:2:0
8 `( C6 X3 V1 Z1 p' s位深度:8位* P( i- d/ A& c6 x9 `3 O
扫描类型:渐进
4 f- O* i8 _( f! \' P$ H位/(像素*帧):0.196  ]; @2 \. m: ^6 ^
流大小:5.67 GiB(94%)
) P5 m6 u& A5 r8 \默认:是
* j1 p7 w3 |4 h" n: v) u% y强制:否5 Q% m% f: L5 ^, R  J% _
颜色范围:受限制的
8 i  y" j6 V% D原色:BT.7098 j& z/ Z% r- P
传输特性:BT.709
4 N  H- z) {* ?2 o6 h' A1 e! u矩阵系数:BT.7096 w# O. z7 J+ ]5 I

. H. X, s4 e/ K* Z. s  u音频7 G4 m- k5 ^8 M: ^
ID:2
5 a/ [: s  }- M0 b6 i) Q4 E: h格式:E-AC-3" \+ c2 U! n& |1 N8 j  _- V
格式/信息:增强型AC-3
, g( o5 y& X1 z9 B4 t; [- h* i商业名称:杜比数字+
# f# c  y$ @& u0 C编解码器ID: A_EAC3" X* F, R3 A: ]  g7 @# ~
持续时间:1 h 26 min/ T9 h* u: B) ^( f/ ?  r8 m& f% S
比特率模式:恒定- u4 c1 I: N" X$ C
比特率:640 kb / s  L# s7 J8 G- R
通道:6通道
0 N9 C6 [1 h9 L5 x& w* b, Y通道布局:LRC LFE Ls Rs( F, J( w+ p5 r* i7 X5 p- P- N
采样率:48.0 kHz
+ Y  F& v; W& i/ l( d; Z0 h; I$ K帧率:31.250 FPS(1536 SPF)( c* w3 ]1 m+ ]; c: o
压缩模式:有损* A# }) ~9 y. \4 L6 G1 {* X
流大小:396 MiB(6%)
- j, i* d: k, A- f; }语言:英语% p) j3 P3 n& z; a: ]6 Q, e
服务类型:完整主要: c4 z* x  N4 g
默认值:是1 S  s) j2 V/ l1 i2 ~2 V
强制:无
; \+ f" D/ j) _% R; O3 P. b, p1 K  ^  e$ D0 h
文本# 11 e3 ]/ M% W; D0 V6 U, w  Z; E
ID:3
; \# k9 t7 W9 M( N7 D格式:UTF-8: U5 J' E: O! x7 v4 l1 K
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
6 `( I7 E. b- @编解码器ID /信息:UTF-8纯文本9 W, E! u4 Z8 O+ S: ]. M
持续时间:1 h 22 min# p+ ~9 |' ]/ |# L- ~+ ?
比特率:97 b / s5 I) _3 f/ U/ d5 B5 t" p
元素数:1707, {5 i* J* ]( k8 [
流大小:59.0 KiB(0%)
9 `6 U+ }/ ?8 M0 \9 J; n/ v/ T语言:英语
( k, g$ S  C% s: m8 b3 D默认值:否; `9 M4 N  K9 m" T) L- h
强制:无
2 b4 _- v1 e% t0 m4 b  _! j% V# |9 @
文本#26 ?3 t5 n6 m- u3 [- w3 v
ID :4
6 @( y7 S. A% h' F格式:UTF-84 B  {% D4 ?3 C( H  c) W6 X6 c5 X
编解码器ID:S_TEXT / UTF8
5 R$ Q5 @6 ~7 l# e编解码器ID /信息:UTF-8纯文本
2 L! C# n2 e. a0 k/ ]# N持续时间:1 h 22 min
) `$ ?9 H: x% J, c; E# T- ^% J) o8 m2 h比特率:101 b / s
. [1 C  h: U, n& L元素数:1771
. N+ G/ H0 q, Y' W流大小:61.6 KiB(0%)) s  v8 n% F( `5 ^" c
标题:SDH+ @- ^2 S2 ?% k& }4 c
语言:英语
+ l" m- y' v! A7 [" J默认:否
+ H' c" A' M8 J# F2 r1 Z) ~) t强制:否
" y6 g, f' N1 v! |9 v
* S! Y& q0 y; P& W& j9 V
  v- q* _9 F; J. C) ]6 e

造人計劃. MKV.torrent

30.84 KB, 下載次數: 28

累計簽到︰1236 天
連續簽到︰25 天
發表於 2019-11-9 10:51:34 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!
累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2019-11-10 00:02:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享!WK的資源越來越豐富

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則



c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部