WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:57 回復:1 發表於 2020-3-26 12:37:33
本主題由 212love 於 2020-3-28 10:22 解除高亮
累計簽到︰1950 天
連續簽到︰9 天
發表於 2020-3-26 11:18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

官方機密/官方秘密 Official.Secrets, 2019.[MKV / 24.16G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
( k3 V, [2 }8 Q9 N: K
9 [; O' N1 D* }/ [( M% z◎译 名 官方机密 / 官方秘密 / 官谎真相(港) / 瞒天机密(台)/ O4 n  s" \4 j1 ~4 ]0 `
◎片 名 Official Secrets
& n# b$ e2 U; ]◎年 代 2019
) b2 g. X2 ?* B# Y◎产 地 英国 / 美国
- D  d8 z  B, ~7 x- }6 A; [◎类 别 剧情 / 惊悚 / 传记' l4 N: n2 R* e6 `5 v4 F( T
◎语 言 英语
/ m8 p1 m( d! `  y; W◎上映日期 2019-01-28(圣丹斯电影节) / 2019-08-30(美国)4 U: H- Y1 h# H
◎IMDb评分 7.3/10 from 15195 users
' i/ L$ ~7 g# C, ]/ y' S: b◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5431890* W8 ~, Z. e1 y2 [! t) `( ~$ o
◎豆瓣评分 7.7/10 from 8255 users4 w1 w+ C! z/ x. u' m/ l! I6 ]
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26718799/
* j0 E* Q! g) Q0 D◎片 长 112分钟(圣丹斯电影节)
2 u( z) E5 P* \6 i' U◎导 演 加文·胡德 Gavin Hood
# a: N0 ~) v  A+ ]◎编 剧 加文·胡德 Gavin Hood / Gregory Bernstein / Sara Bernstein / Marcia Mitchell / Thomas Mitchell
, F, ^6 p# {% w9 h" Z# b◎主 演 凯拉·奈特莉 Keira Knightley
, C" m- s1 ?& M6 X% `' K* `) E   马特·史密斯 Matt Smith4 Z; p1 n* s' G1 X: S
   拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes1 N( G4 l5 v! ?( r9 x; t
   马修·古迪 Matthew Goode; e3 R0 o! N9 M
   因迪拉·瓦玛 Indira Varma5 `) |* \; O6 p' K9 _0 z
   瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans
# \; ]6 W, V' S4 `' X5 {6 }   康勒斯·希尔 Conleth Hill" y- j2 P2 S! C' ?! a1 v; S  m1 O& w
   玛安娜·本灵 MyAnna Buring7 ]3 q) X8 O$ H
   塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig
- r4 t, h& V! q) ~7 e+ ~   哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan/ l& r( Z4 N. y( ~4 P2 {: T6 e
   杰克·法辛 Jack Farthing
" t! j9 e/ h# m/ X/ C# K) z2 p* Z; J   邵恩·杜里 Shaun Dooley7 ]( m( K  [' r1 A
   约翰·赫夫南 John Heffernan
: Q% V, j# m' T& V/ X   雷·潘莎基 Ray Panthaki6 O3 M% \  [4 X
   莫妮卡·杜兰 Monica Dolan
" P! Z5 m6 g. A+ c- c" U+ w8 }   克里斯·拉金 Chris Larkin
% w! ]/ V9 `* w6 B# h   肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham' s! T2 b8 j% Z1 `& Z
   彼得·吉尼斯 Peter Guinness" T$ D- T$ F; o& N- W1 Z
   克莱夫·弗朗西斯 Clive Francis
* H% F: i! \; b9 K   哈娜可福特曼 Hanako Footman; u$ h8 B; i% i8 S' X- h
   克里斯·雷利 Chris Reilly/ M  |: }6 Q0 H& ~% q9 j
   马诺伊·阿南德 Manoj Anand
7 d" N7 C6 E/ s) z; }: U, k   詹妮·迪 Janie Dee
# V6 @7 B: e+ P. x! ?1 [3 |   乔·惠特利 Jo Wheatley
+ C. c" Y. Y2 Z   亚当·巴克里 Adam Bakri- R* z2 }6 k" \$ t* g: a
   马克·普雷斯顿 Mark Preston
1 @7 q" R( a; c( L$ q( {2 M   菲奥娜·斯金纳尔 Fiona Skinner
3 Z2 m* e+ S2 x0 H/ N   保罗·布莱克维尔 Paul Blackwell
* Y: p' m: l% o( C+ V7 y
8 j+ _9 p; n( A' i0 m% M* u$ Y* A
7 C! V, X! [" ]9 a2 q6 X2 u% P◎标 签 英国 | 政治 | 真实事件改编 | 剧情 | 传记 | 2019 | 美国 | KeiraKnightley
5 @) |7 i& L' H9 ]1 T$ W' w& J$ }  [( h# ]
◎简 介3 _  |6 G8 I! w2 n+ @# L" h& d

3 l: P8 ~4 @) y2 I; p) v 改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。
+ A* G5 l/ t5 e8 ?/ w9 xVideo
8 L- D- j& ~" }* m. @ID : 1: h8 g) p( O3 J
Format : AVC) s) u5 f7 t3 \) q: c/ b
Format/Info : Advanced Video Codec8 K0 ^& x! B1 F- y( c0 M
Format profile : [email protected]2 T/ f1 t  M: E; N( ^& b' L3 q
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames2 Y. T5 z# B8 r$ F$ |; ]6 r
Format settings, CABAC : Yes
' u+ |% |; d! G4 B) wFormat settings, Reference frames : 4 frames% H# h! A2 |" E0 `) T* z
Format settings, GOP : M=3, N=24
, w( f: T! c% r1 S4 a! RCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC' u1 V' E2 V5 l4 F8 F4 t8 q7 m
Duration : 1 h 51 min- y. J! s( c; x" b
Bit rate mode : Variable
; T! c" h4 l9 \' Z; k( d$ iBit rate : 29.0 Mb/s% S6 t% m* T1 N3 }+ Y: w  C
Maximum bit rate : 35.0 Mb/s
4 L: L7 l8 B8 H! UWidth : 1 920 pixels
! p, `# b% Y! u9 q! C0 ?Height : 1 080 pixels
4 [9 j! H8 r  w: [( o5 L2 lDisplay aspect ratio : 16:93 j" {  x! _) s. R. h
Frame rate mode : Constant
7 E6 M8 @1 M2 k' }Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
  K6 _4 U! e9 m- YStandard : NTSC
+ d. w3 n" A' ?' ~Color space : YUV) F+ J0 ^: h. I
Chroma subsampling : 4:2:0+ M% Z$ i$ e" x4 ^' F
Bit depth : 8 bits
+ H7 f9 G! S5 [, JScan type : Progressive
4 j, c; \" B! {0 V$ H4 S( m7 `Bits/(Pixel*Frame) : 0.584
, P* M7 u) S" m  E: S+ TStream size : 22.7 GiB (94%)
1 _' n9 j! ^. y( W' E  k. WTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT2 X- R0 L0 @: h! |
Language : English
  R/ {1 K/ U+ b6 s1 y. K% rDefault : No
3 i) L+ D5 `  s) y3 ~* ~" y8 EForced : No5 a9 E3 s7 Y+ ]% i# O4 W* H
Color range : Limited
6 h. T+ q: t. Z. f8 O/ SColor primaries : BT.709
  A( {6 X$ `6 a6 [( U. g! kTransfer characteristics : BT.7095 j6 }) }, C* O! S& o
Matrix coefficients : BT.709; |- x' P7 E: g/ D; Y  }& }) Y
2 \7 F  f+ V. x# r* ?
Audio #1+ y6 h1 i  U7 r! y
ID : 2
" @9 ?1 O- Q8 R! P  f! `3 @: m7 UFormat : DTS XLL/ ], G2 \# Q4 X- h! S
Format/Info : Digital Theater Systems" f4 S  K: S. d2 G
Commercial name : DTS-HD Master Audio, _4 s0 M9 H9 Z
Codec ID : A_DTS$ x9 G2 d+ p' f; E" s" d2 g
Duration : 1 h 51 min9 J, z/ F0 Z9 p4 R7 o# y; u1 s5 P
Bit rate mode : Variable
/ {( X( m  ]' d; y5 V9 {Bit rate : 1 701 kb/s
' J' D) l- h( _; dChannel(s) : 6 channels
8 Q: T7 L5 p6 OChannel layout : C L R Ls Rs LFE
5 s8 d: A* Q! r9 }3 |9 hSampling rate : 48.0 kHz5 e! U' i1 p/ }7 a$ j
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
9 c  a! w* ?! r' x: Z3 sBit depth : 16 bits; r# J, O9 \0 X6 N: K% t
Compression mode : Lossless: b0 `) h7 A2 y2 z: @6 n' n
Stream size : 1.33 GiB (5%)2 G% X  q- k' v  x5 D8 i% l! J- Z8 a
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
0 ?- V7 E) F# y- D( T, a. a: c+ M0 \Language : English
# B; ~5 t3 E% [0 ]3 T) UDefault : Yes
- c6 O5 K9 @6 l. k# CForced : No1 p0 a. N; v6 Z9 b* [

2 f. _4 b$ {5 s  X1 GAudio #27 F$ R" W# d% f' ?, _, v
ID : 3
- Q9 z0 e, @) E" S4 ^Format : AC-38 M5 p0 c) Q/ V( K; K% P0 Y; }' R
Format/Info : Audio Coding 33 T+ v) S+ j( W1 G( D
Commercial name : Dolby Digital
+ R, x! O9 p4 ~1 E8 n- KCodec ID : A_AC3
8 }; Y) l# {: P, ~9 i2 QDuration : 1 h 51 min+ x8 O5 v( \3 B* b7 f
Bit rate mode : Constant
% C# k; U. w; EBit rate : 192 kb/s4 n; o* e* l5 Q3 t/ G
Channel(s) : 2 channels- y5 @/ B) R2 `! A# |
Channel layout : L R6 J+ }- ]) G) C3 _, S
Sampling rate : 48.0 kHz
7 s5 j+ S0 _( Y  I. kFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ s( _2 `: A" |0 Z6 JBit depth : 16 bits& B5 u5 C( w# ~3 `* x( R- ?; _3 D
Compression mode : Lossy
. u9 u! X" B& |Stream size : 154 MiB (1%). u. Y1 |2 l5 Y" K4 D) J; P
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
, Q. r# Q+ q( S' s; y+ P1 ZLanguage : English
1 r" }) s: U4 ~Service kind : Complete Main
# {+ m" \$ v0 C$ G  D3 h2 ~; N! jDefault : No
$ R; I) d1 m* ~5 ~1 i3 kForced : No
1 d+ S8 u- |3 G" t. t% ]
- c2 Y0 S; z9 ]Text #1
6 k/ k' n0 X6 ~7 n( u0 e. NID : 4
% U& o) p' G1 P& s0 m% MFormat : UTF-82 ^; N1 f- Y$ _6 r6 ~
Codec ID : S_TEXT/UTF8* H& e7 F9 W3 X' R- R8 `9 A
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" h9 D; x1 Z: [% _
Duration : 48 min 16 s
# Z* K6 C5 S, |% ~Bit rate : 0 b/s6 }6 r, t& X# V- D, r" @1 s: X
Count of elements : 8
6 b6 N( G! Z# ]Stream size : 127 Bytes (0%)
: V* A: b* {3 B' I5 DTitle : English-FORCED-SRT
8 S+ x% [- R& l" t: j) pLanguage : English
+ D1 c" q6 d" o* vDefault : Yes9 N! Z5 L/ j, P+ Y5 P; f6 Q! U
Forced : Yes  q5 r+ Z/ O+ Z2 B2 i

* g+ j2 i! z+ i: f( |Text #2
( n( V/ e; ?2 @ID : 5
9 |6 G2 \8 Q1 \6 ?! C4 oFormat : UTF-8( j* `3 G, J8 D9 N( b; _1 L7 C; K/ \
Codec ID : S_TEXT/UTF8" `. d% S, h* K  P# ?0 T8 g( R% m
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
/ E' Y$ x% k" T7 uDuration : 1 h 44 min1 f5 [& w0 ]/ f; h3 d
Bit rate : 81 b/s5 D, G6 d/ R2 ]: A
Count of elements : 1786
$ I4 l8 P$ D5 sStream size : 62.1 KiB (0%)7 V6 V+ Y6 m" O- K
Title : English-SRT+ M  y9 T4 ^4 j6 r$ `; Q
Language : English: i* ?# \7 I$ R3 o9 U2 c, y! \
Default : No: ]- u% W# p3 {
Forced : No
- K2 Y/ X: g# w$ ^, R+ C$ N/ x( s( ?. M" z0 b
Text #3
- g6 u5 M# @7 N4 i( G7 {0 W2 P% ?ID : 60 d& \4 p/ J, p; r  s" M
Format : PGS) d$ c3 L2 _# I3 z8 G# E3 |
Muxing mode : zlib
; w% R) B. |4 Q: Q! G  aCodec ID : S_HDMV/PGS: M% A0 j+ t8 P  g5 {
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 b6 ^+ D6 @$ @2 i' a6 uDuration : 1 h 44 min
% \; i; j4 M8 DBit rate : 59.6 kb/s
4 m! `2 q3 a, Q" ?' |) fCount of elements : 3690
3 [4 S9 h9 ]3 BStream size : 44.6 MiB (0%)
% k# n$ n' z5 {' A  F% W- oTitle : English-PGS
1 _8 @; q8 Z  A. o8 j1 oLanguage : English
1 s; T6 ?) t, P: ?! }' IDefault : No. Z8 {) h5 n8 w8 x& |! s: g
Forced : No( i6 ^# a6 }2 e$ U: m

, b  w" Q) g  Z0 N% I& n$ hText #47 H7 h5 p  N/ |3 Q: \" [3 K
ID : 7
, U; d$ }3 e7 g3 P& K& [Format : PGS
4 J( k( }' L& dMuxing mode : zlib
; @( m3 C9 D' L3 W3 aCodec ID : S_HDMV/PGS
" U: z3 q& E0 s2 p( @* l( gCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 W9 I" P1 k6 J; y6 e& H8 [Duration : 48 min 16 s4 ]7 T: V5 h6 w1 k3 _! {
Bit rate : 265 b/s
& x2 [& I% j* s1 f- qCount of elements : 16
+ L  ^) S4 u1 a+ ^+ E3 p' MStream size : 94.0 KiB (0%)
; K4 o2 @0 K9 `! s: h1 G+ OTitle : English-FORCED-PGS, r, Y# q  `2 `' a8 f1 L
Language : English% j$ {; Y" M% V7 m- U( a
Default : No# d) q! @' n' T9 z/ B' `9 i
Forced : No& X7 s; ?/ ]1 }& I9 _) P
& M$ _/ ^# F0 [9 `
Menu
* i$ a* R! U; f0 z00:00:00.000 : en:Chapter 011 P0 w- g: `, C- e- H
00:09:15.221 : en:Chapter 021 ?8 M' u7 i  B
00:16:42.710 : en:Chapter 03
( ^& J6 {9 w0 X& q00:22:48.658 : en:Chapter 04
8 h3 L! ]+ w5 ~; J. t1 G00:30:24.614 : en:Chapter 05
1 v9 U5 x# d; f( b00:36:46.329 : en:Chapter 06: o+ o: Y! K, K  }4 b# U" e: j
00:43:28.272 : en:Chapter 07
" }3 r. ~( g7 V4 |* W00:51:34.758 : en:Chapter 08
) p; p  ]* X" l; A00:59:50.003 : en:Chapter 09
+ c, v) f' M7 g) G5 b01:04:43.796 : en:Chapter 10. ]! j. L- P: a, l4 ]1 y
01:12:51.367 : en:Chapter 11; Z+ M2 G' \, @+ [$ t! @) g
01:18:34.543 : en:Chapter 12
& h9 h- M" S( {$ }2 N) I1 x, u; N01:26:53.291 : en:Chapter 13
2 i+ s7 _$ {3 f0 t01:33:57.131 : en:Chapter 14/ c# [0 A' ^- ?! Y- G! Y
01:42:49.454 : en:Chapter 15" r/ Y! c) a$ V6 o& f
01:45:16.852 : en:Chapter 16
官方機密. MKV.torrent (60.97 KB, 下載次數: 7)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-3-26 12:37:33 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部